Thiếu nhân lực sở hữu trí tuệ

    Gốc

    Các vụ vi phạm sở hữu trí tuệ nếu được quan tâm tại tòa án thì cũng rất ít thẩm phán biết chuyên sâu về sở hữu trí tuệ...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=11&home=detail&id=2bd989a00e69a9&page=category