Thiết kế con người

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Viễn cảnh về những con người hoàn hảo trong tương lai đang trở nên rõ ràng hơn đối với các nhà khoa học, bất chấp các khía cạnh về đạo đức.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200908/20090220215809.aspx