Thi tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS

(PL&XH) - Cuộc thi sẽ được tiến hành theo hình thức sân khấu hóa và diễn ra trong thời gian từ ngày 1-6 đến ngày 31-12-2011 với 4 vòng thi, trong đó có 3 vòng thi chính là: Thi tỉnh, cụm tỉnh và thi chung khảo cấp Trung ương.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa quyết định tổ chức cuộc thi "Tình nguyện viên với công tác tuyên truyền, tư vấn phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2011" với mục đích giúp cho tình nguyện viên nắm vững kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; trao đổi, học tập kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng hoạt động của tình nguyện viên để vận dụng vào thực tiễn và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác ở cơ sở. Đồng thời, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; làm cho nhân dân hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, quyền hạn của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã, từ đó ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ tình nguyên viên hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc thi sẽ được tiến hành theo hình thức sân khấu hóa và diễn ra trong thời gian từ ngày 1-6 đến ngày 31-12-2011 với 4 vòng thi, trong đó có 3 vòng thi chính là: Thi tỉnh, cụm tỉnh và thi chung khảo cấp Trung ương. Đối tượng tham gia cuộc thi là tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện của phường, xã, thị trấn đã thành lập Đội tình nguyện trong phạm vi cả nước. Thanh Hải