Thi đua thực hiện văn hóa công sở

Sở Tư pháp vừa được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn Đồng Nai.

Trong 3 năm qua, Sở Tư pháp đã triển khai sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động về phong trào Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động về văn hóa công sở và kỹ năng giao tiếp trong môi trường hành chính, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của công chức, viên chức trong hoạt động công vụ góp phần nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Từ đó, mỗi cá nhân nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, trang phục và phong cách ứng xử; thực hiện tốt công tác đánh giá công vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có năng lực, trình độ, kỹ năng và trách nhiệm cao, xây dựng hình ảnh đẹp của người công chức, viên chức ngành tư pháp…

An Nhân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202208/thi-dua-thuc-hien-van-hoa-cong-so-3130899/