Thép Biên Hòa bán hết cổ phiếu

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Toàn bộ cổ phiếu của Công ty Thép Biên Hòa tại phiên đấu giá diễn ra vào ngày 19/11/2007 đã được bán hêt...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=d3433c123d2906&page=category