Thêm một cổ phiếu có nguy cơ bị hủy niêm yết

(PL)- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo cổ phiếu HSI (Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh) có nguy cơ bị hủy niêm yết do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012-2013 là số âm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của HSI, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý II âm 7,947 tỉ đồng. Lũy kế sáu tháng con số này âm đến 25,942 tỉ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30-6 âm 103,59 tỉ đồng, vượt quá số vốn điều lệ thực góp là 100 tỉ đồng. Vì thế HSI đang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và 2013 là số âm.

Theo quy định, chứng khoán bị hủy niêm yết trong trường hợp kết quả kinh doanh bị thua lỗ trong ba năm liên tục hoặc tổng số lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp.

Y.TRANG