Thêm 6 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ 2023

Từ 2023, hàng loạt thông tư điều chỉnh về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của một số viên chức có hiệu lực, nhiều vị trí được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Thêm 6 vị trí viên chức, công chức, được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ 2023.

Cụ thể, vị trí công chức, viên chức như:

Kiểm định viên chinh kỹ thuật an toàn lao động. Ngày có hiệu lực 13/2/2023.

Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động. Ngày có hiệu lực 13/02/2023.

Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Ngày có hiệu lực 13/02/2023.

Viên chức thiết bị, thí nghiệm và Viên chức giáo vụ. Ngày có hiệu lực 12/02/2023.

Công chức chuyên ngành ngân hàng. Ngày có hiệu lực 01/01/2023.

Công chức quản lý thị trường. Ngày có hiệu lực 01/4/2022.

Viên chức ngành di sản văn hóa. Ngày có hiệu lực 05/02/2022.

Viên chức ngành y tế. Ngày có hiệu lực 10/6/2022.

Công chức kế toán thuế, hải quan. Ngày có hiệu lực 18/7/2022.

Viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. Viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim, thuộc chuyên ngành Thông tin - Truyền thông và Viên chức thư viện đều có hiệu lực ngày có hiệu lực 15/8/2022.

Viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở. Ngày có hiệu lực 25/8/2022.

Viên chức ngành nông nghiệp và Công chức ngành nông nghiệp đều có hiệu lực ngày 06/10/2022.

Viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và đạo diễn truyên hình. Ngày có hiệu lực 10/10/2022.

Viên chức chuyên ngành lưu trữ. Ngày có hiệu lực 15/10/2022.

Viên chức ngành tài nguyên và môi trường. Ngày có hiệu lực 09/12/2022.

Viên chức chuyên ngành thể dục thể thao. Ngày có hiệu lực 10/12/2022.

Viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Ngày có hiệu lực 12/12/2022.

Năm 2021, Bộ Nội vụ có văn bản gửi Thủ tướng báo cáo về việc cắt giảm chứng chỉ, đặc biệt chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức bởi quy định này không còn phù hợp.

Ngọc Linh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/them-6-vi-tri-cong-chuc-vien-chuc-duoc-bo-chung-chi-ngoai-ngu-tin-hoc-tu-2023-240842.html