Thêm 211 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 9/2022, đã có thêm 211 nhà đầu tư nước ngoài được trung tâm cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/them-211-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-duoc-cap-ma-giao-dich-chung-khoan-55377.htm