Thẻ nhà báo theo mẫu cũ vẫn được sử dụng đến ngày 31/12/2010

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Văn bản số 09/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ: Đối với các nhà báo đang sử dụng thẻ nhà báo thời hạn 2006 - 2010 do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp trước đây sẽ được tiếp tục sử dụng đến ngày 31/12/2010.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/1/82948.cand