Thế giới di động lãi 387 tỷ đồng quý III, hàng tồn kho lên hơn 6.611 tỷ đồng

MWG đã mở thêm 419 siêu thị mới trên cả nước trong 9 tháng đầu năm, trong đó có 338 siêu thị Thế giới Di động. Đến nay, doanh nghiệp này đang sở hữu 1.052 siêu thị, bao gồm 902 siêu thị Thế giới Di động và 150 siêu thị Điện máy Xanh.

BCTC hợp nhất quý III/2016 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG ) cho thấy, doanh thu thuần trong kỳ đạt 11.126 tỷ đồng, tăng 67,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn bán hàng chỉ tăng 65,2% giúp lợi nhuận gộp đạt 1.834 tỷ đồng, tăng 79,1% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính không có nhiều biến động, ở mức gần 24 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính gấp 3,8 lần, lên hơn 25 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh, đạt lần lượt 1.093 tỷ đồng và 221 tỷ đồng, tăng 78% và 233,8% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cũng ghi nhận khoản lỗ khác 19,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, MWG vẫn lãi 10 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, nhờ lợi nhuận gộp tăng vọt, kết thúc quý III/2016, MWG vẫn đạt lợi nhuận sau thuế hơn 387 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ. EPS đạt 2.642 đồng.

Thế giới di động lãi 387 tỷ đồng quý III, hàng tồn kho lên hơn 6.611 tỷ đồng - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MWG đạt doanh thu thuần gần 30.776 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.222 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 76% và 64% so với cùng kỳ. EPS đạt 8.332 đồng. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành lần lượt 90% và 88% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2016.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của MWG đã đạt hơn 10.176 tỷ đồng, tăng tới 40% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 574 tỷ đồng, tăng 66,8%, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 35,9%, lên gần 864 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp đã lên hơn 6.611 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm, tương đương với 65% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng 39,9% so với đầu năm, lên gần 6.691 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong đó, nợ phải trả người bán ngắn hạn là hơn 2.670 tỷ đồng, vay ngắn hạn 2.794 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn hơn 726 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,9 lần, lợi nhuận chưa phân phối đạt hơn 1.979 tỷ đồng.

MWG đã mở thêm 419 siêu thị mới trên cả nước trong 9 tháng đầu năm, trong đó có 338 siêu thị Thế giới Di động. Đến nay, doanh nghiệp này đang sở hữu 1.052 siêu thị, bao gồm 902 siêu thị Thế giới Di động và 150 siêu thị Điện máy Xanh.

Công ty mới đây đã hoàn tất hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu ESOP. Theo đó, Thế giới Di động dự kiến phát hành khoảng 7,33 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cán bộ quản lý từ cấp cửa hàng trưởng trở lên. Số cổ phần này có giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 73 tỷ đồng, tuy nhiên giá trị lên tới hơn 1.088 tỷ đồng nếu tính theo thị giá hiện tại. Việc phát hành ESOP dự kiến được thực hiện trong tháng 12/2016.

Trần Thúy