Thẻ Căn cước và công cuộc chuyển đổi số

Việc đổi tên thành thẻ Căn cước sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước có tính khoa học hơn, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của Chính phủ.

Giá trị sử dụng của thẻ căn cước

Ngày 27.11.2023, Quốc hội đã thông qua Luật Căn cước. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2024. Với việc đổi tên gọi từ Luật Căn cước công dân sang Luật Căn cước, thẻ Căn cước công dân cũng sẽ có tên gọi mới là thẻ Căn cước.

Theo Điều 20 - Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước đã nêu rõ: Thẻ Căn cước có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ Căn cước của người được cấp thẻ để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác trên lãnh thổ Việt Nam.

Thẻ Căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước, hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau.

Thẻ Căn cước công dân sẽ có tên gọi mới là thẻ Căn cước - Ảnh: Internet

Thẻ Căn cước hoặc số định danh cá nhân được sử dụng để cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người được cấp thẻ Căn cước phải xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp thẻ xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước.

Trường hợp thông tin đã thay đổi so với thông tin trên thẻ Căn cước, người được cấp thẻ phải cung cấp giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh các thông tin đã thay đổi.

Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được cấp thẻ căn cước theo quy định của pháp luật…

Phục vụ công cuộc chuyển đổi số

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc sử dụng tên gọi Luật Căn cước thể hiện rõ tính khoa học, vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số.

Với việc tích hợp đầy đủ thông tin một cách khoa học trong thẻ Căn cước cùng với hình thức, phương thức quản lý số bảo đảm tính đại chúng. Việc đổi tên thành thẻ Căn cước sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước có tính khoa học hơn, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của Chính phủ.

Việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho người dân trong tham gia các hoạt động xã hội cũng như giao dịch về hành chính, dân sự ngày càng tiện lợi.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thẻ Căn cước hiện nay được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng bảo mật cao, bảo đảm chống lại việc làm giả thẻ.

Để khai thác được các thông tin trong chip điện tử phải sử dụng thiết bị chuyên dụng và các thiết bị này phải được Bộ Công an cung cấp mã bảo mật để xác thực, bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật thông tin.

Trường hợp các cơ quan nhà nước khác cung cấp thiết bị chuyên dụng để đọc thông tin trong thẻ Căn cước thì các thiết bị này đều phải được cơ quan chuyên môn của Bộ Công an kiểm tra và cung cấp mã bảo mật.

Theo Bộ Công an, Điều 46 Luật Căn cước quy định về chuyển tiếp, trong đó nêu rõ: Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành (1.7.2024) có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước.

Thẻ CCCD, CMND hết hạn sử dụng từ ngày 15.1.2024 đến trước ngày 30.6.2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30.6.2024.

Quy định về việc sử dụng CCCD, CMND trong các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngayuậ̀t này có hiệu lực thi hành được áp dụng như đối với thẻ Căn cước cấp theo quy định của luật này.

Nhã Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/the-can-cuoc-va-cong-cuoc-chuyen-doi-so-216111.html