Thấy gì từ kết quả kiểm toán Đề án 112?

    Gốc

    Kết quả kiểm toán cho thấy nhiều sai phạm trong Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112)...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=05&home=detail&id=4b408882636e0a&page=category