Thay đổi giá USD 40 lần trong ngày

Ngày 9.5, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh từ 20 - 40 đồng/USD so với ngày 8.5 và có xu hướng tăng mạnh đầu ngày, cuối ngày giảm.

Ngọc Thạch

Vietcombank tăng giá mua USD lên 23.330 - 23.340 đồng, giá bán cũng được đẩy lên 23.450 - 23.460 đồng. Đặc biệt, Eximbank thay đổi giá 40 lần trong ngày, giá mua 23.330 - 23.360 đồng, giá bán lên 23.430 - 23.440 đồng...

Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD đầu ngày tăng mạnh lên 23.415 - 23.425 đồng nhưng đến chiều giảm về lại mức 23.380 - 23.385 đồng, tăng 15 - 20 đồng/USD so với ngày 8.5. Khi giá USD xuất hiện mức cao, một số ngân hàng đã thực hiện bán ra nguồn ngoại tệ khiến giá nhanh chóng giảm. Cung cầu ngoại tệ trên thị trường không bị chênh lệch nhiều, các ngân hàng mua bán ngoại tệ với nhau mà Ngân hàng Nhà nước chưa bán ra can thiệp.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 5 đồng, lên đỉnh cao mới ở mức 23.051 đồng/USD. USD trên thị trường tự do tăng từ 25 - 35 đồng, giá mua tăng 25 đồng, lên 23.390 đồng/USD, giá bán tăng 35 đồng lên 23.410 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, giá USD tăng so với nhân dân tệ (CNY) sau khi Mỹ tuyên bố đánh thuế thương mại Trung Quốc 200 tỉ USD, tỷ giá USD/CNY tăng lên mức 6,8197, tăng 0,56%.

T.X