Thay đổi giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 174/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152 quy định về giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân.

Cụ thể: Từ ngày 12-12-2016, giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên đối với các cơ sở sản xuất thủy điện được xác định theo giá bán lẻ điện bình quân do Bộ Công Thương quyết định thay vì do Bộ Tài chính công bố như hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu giải quyết kịp thời.

H.Vân