Thảo luận về dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 25/6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Các đại biểu cho rằng, việc sửa đổi Luật Công chứng là cần thiết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức, hoạt động của công chứng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thao-luan-ve-du-an-luat-cong-chung-sua-doi-125481.htm