Thảo luận Dự thảo Báo cáo đề xuất 'Một số vấn đề lý luận - thực tiễn phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng'

Thực hiện chương trình công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và năm 2023, ngày 30/9, tại Hà Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ tám thảo luận Dự thảo Báo cáo đề xuất 'Một số vấn đề lý luận - thực tiễn phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng'.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, các nhà lý luận, nhà khoa học…

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.

Sau phát biểu khai mạc và đề dẫn của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và nghe Dự thảo Báo cáo, các ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo, đồng thời tập trung thảo luận sâu vào một số vấn đề trọng tâm như: Bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước giai đoạn 2021-2025 ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu, văn hóa, giáo dục, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, và những vấn đề mới đặt ra; Nhìn lại 40 năm đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội; Bối cảnh, quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045, những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại kỳ họp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, khoa học, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp nhiều ý kiến có giá trị để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo; phân tích làm rõ hơn những luận điểm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn, khó khăn, thách thức, những điểm nghẽn và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như những nhận thức mới, dự báo bối cảnh quốc tế, trong nước, cơ hội, thách thức, những yêu cầu mới và nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng và tầm nhìn đến năm 2045.

Kết quả Kỳ họp đã gợi mở nhiều vấn đề hữu ích, thiết thực giúp cho Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trong việc hoàn thiện Dự thảo Báo cáo đề xuất “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Ngô Khiêm

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/-thao-luan-du-thao-bao-cao-de-xuat-mot-so-van-de-ly-luan-thuc-tien-phuc-vu-xay-dung-van-kien-dai-hoi-xiv-cua-dang-i708870/