Thành tựu kinh tế - xã hội 2 năm 2006-2007 của TPHCM

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 12,4%/năm (kế hoạch 5 năm tăng 12%/năm trở lên). Khu vực dịch vụ tăng bình quân 14,05%/năm, chiếm 51,8% GDP. Khu vực công nghiệp-xây dựng: tăng bình quân 10,7%/năm, chiếm 47% GDP, trong đó giá trị gia tăng ngành công nghiệp tăng bình quân 10,3%/năm.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/4/150803