Thanh tra xây dựng xã, phường: Lấy đâu cho đủ?

Sở xây dựng TP. HCM đang kiến nghị Thành Phố bố trí thêm 400 thanh tra xây dựng nữa trong thời gian tới