Thanh tra Sở TN&MT Quảng Ninh: Xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,5 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở đã hoàn thành 3 cuộc thanh tra hành chính và 1 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc quản lý Nhà nước đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Thực hiện 35 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 235 tổ chức, cá nhân. Qua đó, đã ban hành 35 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Thanh tra Sở đã tiếp 28 lượt với 43 công dân, tiếp nhận 92 đơn, trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết 33 đơn. Đến nay, đã giải quyết xong 27 đơn khiếu nại và báo cáo giải quyết với UBND tỉnh 6 đơn kiến nghị.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; phối hợp với các phòng tài nguyên và môi trường (TN&MT) tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn;tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo...

Trọng Tài