Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc tiếp công dân tại Đắk Nông

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ Trần Đăng Vinh kiểm tra công tác tiếp công dân tại tỉnh Đắk Nông.

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/thanh-tra-chinh-phu-kiem-tra-viec-tiep-cong-dan-tai-dak-nong-189068.html