Thành phố Vinh quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Sáng 18/7, Thành ủy Vinh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp thành phố và cơ sở.

Thành phố Vinh quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) - Ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: M.H

Tham gia hội nghị có các đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Hoài An - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong BTV Thành ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan cấp thành phố và cán bộ chủ chốt cơ sở.

Dưới sự truyền đạt của PGS, TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong đó làm rõ những mặt tích cực, những hạn chế, yếu kém qua hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt là sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

PGS, TS Nguyễn Viết Thông, nhấn mạnh 3 quan điểm chỉ đạo quan trọng của Đảng ta về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. Hoàn thiện thể chế kinh tế đi đôi với hoàn thiện thể chế chính trị mà trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và cán bộ. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của hệ thống chính trị và của toàn xã hội.

Thành phố Vinh quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) - Ảnh 2

PGS,TS Nguyễn Viết Thông phổ biến những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: M.H

PGS, TS Nguyễn Viết Thông cũng phân tích làm rõ các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đến năm 2020, đặc biệt đến năm 2030 sẽ hoàn thiện đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để thực hiện được các quan điểm, mục tiêu đề ra, cần tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cơ bản.

Đáng quan tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: M.H

Cũng tại hội nghị sáng nay, các đại biểu cũng đã nghe PGS, TS Nguyễn Viết Thông quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Quy định số 86/QĐ-TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.

Theo kế hoạch, sau hội nghị này, các đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Vinh sẽ tổ chức quán triệt ở cấp mình, hoàn thành trước ngày 30/8/2017. Trên cơ sở quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Quy định số 86/QĐ-TW, yêu cầu từng cấp ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Minh Chi