Thành phố dư nợ tín dụng trên 900.000 tỷ đồng

(VOH) - Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 10 là trên 900.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so cuối năm 2012.

Thành phố đã chỉ đạo thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên tất cả 24 quận - huyện với hạn mức hỗ trợ trên 13.000 tỷ đồng cho 603 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực vay, với lãi suất: 9% cho ngắn hạn và 9 -12% cho trung hạn. Đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến nay, Quỹ đã ký 117 hợp đồng bảo lãnh cho doanh nghiệp với giá trị bảo lãnh là 840 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng được hạn mức tín dụng gần 1.400 tỷ đồng.