Thanh niên nông thôn giải trí thế nào? - Bài 1: Đá bóng và hát với nhau

Đây là hai trò giải trí thịnh hành của thanh niên nông thôn miền Tây. Nhưng không phải nơi nào cũng có.