Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1521/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 (Ban chỉ đạo). Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc xây dựng nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030, trong đó bao gồm các nhiệm vụ kế hoạch để thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và Thông báo Kết luận số 12-KL/TW ngày 6-4-2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình Chính phủ.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái. Ảnh: TTXVN

Phó thủ tướng Lê Minh Khái. Ảnh: TTXVN

Trưởng ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban chỉ đạo, được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ để điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo. Các Phó trưởng ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của bộ, cơ quan nơi công tác để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Ban chỉ đạo chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

HÀ VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thanh-lap-ban-chi-dao-xay-dung-chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-tham-nhung-713501