Thanh Hóa: Phấn đấu đưa công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh lên một tầm cao mới

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đề nghị, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đưa công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh lên một tầm cao mới; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa phương châm 'Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền'.

Ngày 30/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2022, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao; bảo đảm kế hoạch cũng như công việc vụ đột xuất; có sự chuyển biến rõ nét trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện. Một số kết quả nổi bật là:

Thứ nhất, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy ban hành nhiều chủ trương, định hướng quan trọng về công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy các cấp giao.

Thứ hai, tích cực tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên phát biểu. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên phát biểu. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Thứ ba, sáng tạo, quyết liệt trong tham mưu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần nâng cao vị thế, uy tín của các cấp ủy đảng.

Thứ tư, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền toàn diện; định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Thứ năm, hoạt động văn hóa, văn nghệ có nhiều đổi mới, tập trung phát triển văn hóa, con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống xứ Thanh.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, công tác biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ bảy, có nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác tham mưu về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, môi trường, y tế, dân số, an sinh xã hội.

Thứ tám, không ngừng củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực cán bộ ngành tuyên giáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh năm 2022 cũng còn có một số hạn chế, bất cập như: việc nắm bắt, dự báo một số vụ việc, vấn đề phức tạp, nhạy cảm có lúc, có việc, có địa phương chưa kịp thời, chậm định hướng thông tin. Việc giao ban và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa giáo có địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo có lúc, có việc chưa chủ động, kịp thời. Công tác tham mưu, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả còn hạn chế. Công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở cơ sở có thời điểm chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, hướng dẫn cơ sở còn chồng chéo, hiệu quả chưa cao...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những vấn đề liên quan đến tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai nghị quyết; hoạt động tổng kết thực tiễn, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; việc nắm bắt thông tin, dư luận xã hội; hoạt động lý luận chính trị và Lịch sử Đảng...

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật, quan trọng mà hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đạt được trong năm 2022’ ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Tuyên giáo đã nỗ lực, cố gắng cùng với cấp ủy, chính quyền trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Đồng chí mong muốn và tin tưởng, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy thành tích đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và đưa công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh lên một tầm cao mới. Đồng thời đề nghị năm 2023 hệ thống Tuyên giáo trong toàn tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”. Tiếp tục tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai có chất lượng, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có những nội dung trọng tâm như Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2022.../.

TÙNG ANH
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/thanh-hoa-phan-dau-dua-cong-tac-tu-tuong-cua-dang-bo-tinh-len-mot-tam-cao-moi-142932