Thanh Hóa: 9 tháng huy động hơn 3.139 tỷ đồng xây dựng NTM

Theo báo cáo, tổng nguồn lực xây dựng NTM 9 tháng đầu năm 2016 là 3.139,24 tỷ đồng. Trong đó, vốn trực tiếp cho chương trình là 1.159,89 tỷ đồng, chiếm 36,9%...

Trong quá trình xây dựng NTM, huyện Yên Định được xem là lá cờ đầu ở của Thanh Hóa

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thông qua nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong thời gian qua, đến nay bộ mặt NTM toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, các huyện, xã đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tập trung chỉ đạo, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

BCĐ các huyện đã tổ chức kiểm tra, rà soát kết quả chương trình xây dựng NTM tại các xã để làm cơ sở đăng ký về đích trong năm 2016 cũng như giai đoạn 2016 – 2020.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và xây dựng NTM trong giai đoạn mới, 27 huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành rà soát Quy hoạch, Đề án xây dựng xã NTM phù hợp với thực tiễn. Đến thời điểm này, tất cả các xã đã hoàn thành công tác rà soát, có 242 xã cần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và 209 xã cần điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng xã NTM.

Theo báo cáo, tổng nguồn lực xây dựng NTM 9 tháng đầu năm 2016 là 3.139,24 tỷ đồng. Trong đó, vốn trực tiếp cho chương trình là 1.159,89 tỷ đồng, chiếm 36,9%; vốn lồng ghép 948,809 tỷ đồng, chiếm 30,2%; vốn tín dụng 473,45 tỷ đồng, chiếm 15,1%; vốn doanh nghiệp 170,352 tỷ đồng, chiếm 5,4%; vốn huy động từ cộng đồng dân cư 367,416 tỷ đồng, chiếm 11,7% và 19,326 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác.

9 tháng qua, các địa phương đã tiếp nhận đưa vào sử dụng 16.370,75 tấn xi măng; hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 92 công trình.

Với nguồn vốn đã được hỗ trợ từ ngân sách và huy động từ các nguồn vốn khác, Thanh Hóa đã đầu tư xây mới, nâng cấp được 462,3 km đường giao thông nông thôn các loại.

Về kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về NTM, hiện bình quân toàn tỉnh đạt 13,8 tiêu chí/xã, tăng 0,5 tiêu chí so với bình quân năm 2015; tổng số xã đạt chuẩn NTM là 115 xã (đạt 20,1%); có 01 huyện (Yên Định) được Trung ương công nhận đạt chuẩn NTM.

Trong 3 tháng cuối năm 2016, Thanh Hóa nỗ lực phấn đấu có thêm 45 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí; mỗi huyện miền núi có 03 thôn, bản đạt chuẩn NTM. Nâng mức bình quân tiêu chí lên 14,2 tiêu chí/xã.