Thẳng thắn và niềm tin mới

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) Đảng khóa XII đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

Ảnh minh họa.

Tuần qua có một sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, dư luận trong và ngoài nước - đó là Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) Đảng khóa XII. Hội nghị này rất quan trọng, bởi nhiều nội dung trong đó có nội dung “cốt lõi” là xây dựng Đảng.

Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống. Đại hội XII của Đảng đầu năm 2016 đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ.

Cái mới của lần này là T.Ư đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa.

Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

T.Ư khẳng định sự suy thoái do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. T.Ư thống nhất phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm về: giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách; kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, “lợi ích nhóm”.

Rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, của công luận.

T.Ư đặc biệt nhấn mạnh, muốn Nghị quyết này đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Đặc biệt, các Ủy viên T.Ư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là Hội nghị T.Ư đặc biệt quan trọng, thổi vào cuộc sống niềm tin mới.

Ngô Đức Hành