Thăng Long qua bản đồ cổ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    “Trung Đô Xuyên Sơn hình thắng chi đồ”, tấm bản đồ thứ hai vẽ năm Cảnh Hưng 31 (1770), so với tấm trước thì hình thế ít thay đổi. Điểm khác: thêm phủ chúa Trịnh. Và song song với cửa Đoan Môn, nối từ tường Cấm Thành phía Tây, có thêm đoạn tường thành dài suốt đến chỗ gần dốc Tập Lái ngày nay, có ủng thành phía Tây mới phát hiện năm 2003 giáp sông Tô để chia cắt khoảng rộng bên trong Hoàng Thành (chỗ phường Vĩnh Phúc và Giảng Võ ngày nay) làm hai. Địa thế sông hồ vẫn như cũ. Có điều, đường Cổ Ngư ngăn hồ Tây với Trúc Bạch đắp từ năm 1620 thì không vẽ. Có thể nó “chép” theo mẫu thành thời Hồng Đức, chỉ thêm vài chỗ mới.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/148051