Tham vọng mới của Google

Những gì mà Apple đã bắt đầu với iPhone, Google đang hy vọng làm nhanh hơn thế với một kế hoạch đầy tham vọng biến đổi điện thoại di động thành một máy tính di động mạnh mẽ hơn