Tham mưu xử lý kịp thời những phát sinh phức tạp ở cơ sở

Ngày 15-7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chủ trì.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng

Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, đại bộ phận nhân dân đồng tỉnh, ủng hộ những chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân… Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế.

Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị, thời gian tới ban dân vận các cấp tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận.

Tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân, công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tích cực phối hợp đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân để chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy về chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo, nhất là trong xây dựng nông thôn mới...

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202207/tham-muu-xu-ly-kip-thoi-nhung-phat-sinh-phuc-tap-o-co-so-3125563/