Tham mưu giữ gìn an ninh trật tự

Cơ quan tham mưu giúp cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy của lãnh đạo công an các cấp đạt hiệu quả cao, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết, kịp thời triển khai đồng bộ, thống nhất trong tập thể cấp ủy Đảng và từng cán bộ, đảng viên. Qua nửa nhiệm kỳ, chất lượng công tác tham mưu từng bước được nâng cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong công an toàn tỉnh, thể hiện rõ nét trên từng lĩnh vực.

Đảng bộ Phòng Tham mưu đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, nhất là các nguy cơ, dấu hiệu phát sinh phức tạp, những thách thức an ninh phi truyền thống, nhân tố tiềm ẩn tác động đến an ninh trật tự (ANTT)... Qua đó, kịp thời tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành văn bản triển khai, cụ thể hóa quy định về công tác trực ban, trực chỉ huy trong công an nhân dân; chế độ thông tin báo cáo được triển khai thành hệ thống thu nhận thông tin thống nhất từ công an cấp xã, huyện đến cấp tỉnh, đảm bảo chất lượng thu nhận, xử lý tin. Từ đó, phục vụ hiệu quả, toàn diện các mặt công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, công tác hậu cần - kỹ thuật, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của địa phương.

Lực lượng cán bộ làm công tác tham mưu là cánh tay đắc lực của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh

Lực lượng cán bộ làm công tác tham mưu là cánh tay đắc lực của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh

Đảng bộ Phòng Tham mưu còn làm tốt vai trò giúp việc, thường xuyên trao đổi thông tin với công an các đơn vị, địa phương và bộ phận chuyên môn, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng thế trận an ninh nhân dân, tham mưu chỉ đạo giải quyết các vụ, việc phát sinh liên quan đến ANTT, không để bị động, bất ngờ, không phát sinh “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn.

Thời gian qua, Đảng bộ Phòng Tham mưu luôn chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa văn bản chỉ đạo của cấp trên để xây dựng, triển khai các mặt công tác sát hợp với thực tiễn, đảm bảo khả thi, phù hợp; chủ động tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc các bộ phận thực hiện đúng kế hoạch. Đối với các trường hợp vướng mắc, đơn vị sớm phát hiện, tham mưu, đề xuất lãnh đạo có biện pháp xử lý kịp thời, dự liệu vấn đề và đề xuất giải pháp phù hợp, không để bị động khi sự việc xảy ra…

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, thượng tá Võ Văn Chỉnh (Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh) cho biết: “Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, đơn vị sẽ củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan tham mưu các cấp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục củng cố, điều chỉnh mô hình tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu thực sự trở thành trung tâm thông tin và điều hành của lãnh đạo, chỉ huy. Tăng cường công tác dự báo, nhất là dự báo chiến lược, vĩ mô. Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu đủ số lượng, trình độ năng lực tương xứng; cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu phải thường xuyên nghiên cứu, tự nâng cao kiến thức, trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ”.

Phòng Tham mưu có kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tham mưu nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Có chế độ chính sách đặc biệt dành cho cán bộ làm công tác tham mưu và quy định cụ thể theo tiêu chuẩn, chức danh, chức vụ và vị trí công tác; có quy định cụ thể về đánh giá chất lượng, sản phẩm công tác tham mưu gắn liền với nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng tham mưu công an nhân dân, lực lượng tham mưu Công an tỉnh luôn nỗ lực phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành hiệu quả các mặt công tác công an, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

KHÁNH HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tham-muu-giu-gin-an-ninh-trat-tu-a381618.html