Thái Nguyên: Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, nợ đọng xây dựng cơ bản

  Báo Xây Dựng
  5 liên quanGốcThái Nguyên

  Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh cần tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, nợ đọng xây dựng cơ bản.

  Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trong một lần thị sát việc thi công các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh.

  Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trong một lần thị sát việc thi công các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh.

  Theo đó, trong thời gian qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Thái Nguyên đã được các cấp, các ngành chú trọng, triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

  Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nợ đọng xây dựng cơ bản, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh cần tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ như: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, giám sát đánh giá đầu tư, các nhiệm vụ quản lý đầu tư, quản lý dự án đảm bảo đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định của pháp luật; rà soát và thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận của các cơ quan kiểm tra, kiểm toán, thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành với các dự án, công trình mà chủ đầu tư còn có hạn chế, tồn tại, vi phạm công tác quản lý dự án đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công.

  Đề xuất và xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác đầu tư xây dựng. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, đảm bảo triển khai đúng tiến độ giải ngân theo kế hoạch vốn đã được giao, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân chậm.

  Đối với kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 của tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh: Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ nội dung báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khu vực X, nghiêm túc thực hiện nội dung kiến nghị của kiểm toán, kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, dự án sử dụng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

  Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất chủ trương đầu tư, triển khai các chương trình, dự án phù hợp với điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và sự cần thiết đầu tư, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

  Thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân, để kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

  Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách để ngăn ngừa và chấn chỉnh ngay từ trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý đối với trường hợp vi phạm trong quản lý đầu tư và xây dựng.

  Việt Hoan

  Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thai-nguyen-tang-cuong-quan-ly-dau-tu-tu-nguon-von-ngan-sach-no-dong-xay-dung-co-ban-336299.html