Thái Nguyên: Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan

  3 liên quanGốc

  Chiều 14/10, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026.

  Quang cảnh lễ ký kết.

  Tại buổi lễ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026. Theo đó, Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 3 chương, 12 điều; Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 3 chương, 13 điều; Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 3 chương, 11 điều.

  Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026.

  Nội dung phối hợp gồm: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động….

  Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác.

  Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Lễ ký kết Quy chế phối hợp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Để thực hiện tốt Quy chế phối hợp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Trong quá trình phối hợp cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tận dụng tối đa ưu điểm của chuyển đổi số, công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ...

  Nguyễn Phượng

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thai-nguyen-ky-ket-quy-che-phoi-hop-giua-uy-ban-mat-tran-to-quoc-tinh-va-cac-co-quan-5669301.html