Thái Bình: Kiến nghị xử lý gần 12,4 tỷ đồng vi phạm

Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thanh tra Thái Bình đã tiến hành 57 cuộc thanh tra hành chính và 172 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 566 đơn vị.

Thái Bình: Kiến nghị xử lý gần 12,4 tỷ đồng vi phạm - Ảnh 1

Ông Vũ Quang Dương, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2016 với Tổ Công tác của Thanh tra Chính phủ, ngày 30/9. Ảnh: Trọng Tài

Qua thanh tra phát hiện và kiến nghị xử lý gần 12,4 tỷ đồng vi phạm; kiến nghị thu hồi 6.650m 2 đất; xử phạt và kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,1 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm để xử lý kỷ luật đối với 3 tập thể, 13 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 2 vụ việc; đôn đốc thu hồi theo kết luận thanh tra năm 2015 gần 1,2 tỷ đồng.

Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 29 cuộc thanh tra, đã kết luận 22 cuộc. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi hơn 2,6 tỷ đồng; đôn đốc thu hồi theo kết luận thanh tra năm 2015 trên 875 triệu đồng.

Thanh tra các sở, ngành thực hiện 165 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 384 đơn vị. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi hơn 1,8 tỷ đồng và 6.650m2 đất; kiến nghị giảm trừ giá trị quyết toán công trình xây dựng hơn 3,1 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 3,7 tỷ đồng; xử phạt và kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,1 tỷ đồng; đôn đốc thu hồi theo kết luận thanh tra năm 2015 số tiền 321 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 1 vụ việc.

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Tiểu ban Giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) về bầu cử, Thanh tra tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu, hướng dẫn giải quyết 121 đơn liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Giải quyết xong trước ngày bầu cử 118/121 đơn. 3 đơn kiến nghị về người ứng cử HĐND cấp xã được tiếp nhận sát ngày bầu cử đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết xong.

9 tháng đầu năm 2016, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 7.504 lượt người. Số đoàn từ 5 người trở lên có 115 lượt đoàn với 61 vụ việc.

Cùng kỳ, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 2.108 đơn về 623 vụ việc. Tổng số đơn KN, TC, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 623 đơn. Tổng số đơn KN, TC đã giải quyết là 67/96 đơn, đạt 69,7%; đang trong thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật là 29 đơn. Đơn KN phản ánh đã giải quyết 446 đơn, đạt 84,6%.

Qua giải quyết KN, TC đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 70 triệu đồng, trả lại công dân 191,6m2 đất, kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để xem xét, xử lý kỷ luật 1 cán bộ.

Trong những tháng cuối năm, Thanh tra tỉnh Thái Bình tiếp tục duy trì nề nếp công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KN, TC mới phát sinh; chủ động rà soát, đôn đốc, phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng; phấn đấu hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2016; tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và tích cực đôn đốc thu hồi các khoản sai phạm phát hiện qua thanh tra...

Trọng Tài