Thái Bình khắc phục những hạn chế về xây dựng nông thôn mới

  Gốc

  Ngày 17-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả ba năm xây dựng nông thôn mới (NTM) ở tám xã điểm. Sau ba năm triển khai, nhìn chung các xã điểm đạt từ 9 đến 12 tiêu chí so bộ tiêu chí quốc gia về NTM, tăng bốn đến năm tiêu chí so trước khi thực hiện đề án này. Hiện 100% số xã trong tỉnh đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung xây dựng NTM; 36 xã hoàn thành quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã.

  Ngoài ra, công tác dồn điền đổi thửa được các địa phương chú trọng, bình quân từ 1,03 đến 2,53 hộ/thửa... Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động tổ chức phong trào tự nguyện xây dựng NTM trong nhân dân với phương châm "Dựa vào sức dân để lo cho dân" vẫn còn hạn chế. Một số sở, ngành chức năng ở tỉnh chưa vào cuộc, chưa quyết liệt trong chỉ đạo xây dựng NTM. Tỉnh ủy Thái Bình chỉ đạo các ngành liên quan sớm khắc phục những hạn chế, thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng NTM

  PV

  Biểu dương đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo sản xuất, kinh doanh giỏi

  Ngày 17-11, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị biểu dương 120 cá nhân, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và đồng bào có đạo sản xuất, kinh doanh giỏi, công tác xã hội tốt giai đoạn 2006-2011.

  Năm năm qua, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong đồng bào DTTS và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS và đồng bào có đạo, giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 19,6%.

  Nhân dịp này, tỉnh Phú Thọ biểu dương 57 đại biểu là đồng bào DTTS, 73 đại biểu đồng bào có đạo có thành tích trong sản xuất, kinh doanh, công tác xã hội tốt.

  PV

  Quảng Bình kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên

  Ngày 17-11, tại xã Tân Thủy, Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập chi bộ Mỹ Trung (17-11-1931-17-11- 2011). Đêm 17-11-1931, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở phía nam tỉnh Quảng Bình được thành lập tại miếu thành hoàng Mỹ Thổ - Trung Lực. Chi bộ gồm ba đồng chí Lê Thuận Chất, Lê Thuận Sản và Nguyễn Đông. Chi bộ Mỹ Trung ra đời là kết quả tất yếu của việc tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào phong trào yêu nước ở địa phương, mở ra một thời kỳ mới-thời kỳ phong trào cách mạng có tổ chức Đảng Cộng sản trực tiếp lãnh đạo. Từ chi bộ Mỹ Trung thành lập năm 1931 với ba đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Lệ Thủy có 67 đảng bộ, chi bộ trực thuộc và gần mười nghìn đảng viên là hạt nhân lãnh đạo thắng lợi phong trào cách mạng qua các thời kỳ, đưa Lệ Thủy trở thành địa phương luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua của tỉnh Quảng Bình.

  PV

  Đác Nông nâng cao chất lượng quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Ngày 17-11, Tỉnh ủy Đác Nông tổ chức hội nghị tổng kết các Nghị quyết số 11 và 42 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện các Nghị quyết này, Tỉnh ủy Đác Nông thường xuyên rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp gắn với công tác bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển cán bộ từ tỉnh về huyện, từ huyện lên tỉnh và về xã. Gắn với việc đào tạo, Tỉnh ủy Đác Nông cũng đã luân chuyển 18 cán bộ từ tỉnh xuống huyện, thị xã; 21 cán bộ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; năm cán bộ từ huyện, thị xã lên tỉnh và bốn cán bộ giữa các huyện, thị xã.

  Để thực hiện tốt công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ trong thời gian tới, Tỉnh ủy Đác Nông đề ra tám nhiệm vụ, giải pháp cơ bản. Trong đó trọng tâm là tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác cán bộ; đổi mới công tác quản lý, đánh giá cán bộ; chủ động làm tốt công tác đào tạo, tạo nguồn cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

  PV

  Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/tin-chung/thai-binh-kh-c-ph-c-nh-ng-h-n-ch-v-xay-d-ng-nong-thon-m-i-1.321648