Thái Bình: Bình quân đạt 16,53 tiêu chí/xã

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Thái Bình, sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NT), đến nay toàn tỉnh có 164 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 62,3%)...

Thái Bình: Bình quân đạt 16,53 tiêu chí/xã - Ảnh 1

* Đông Hưng thêm 5 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Thái Bình, sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NT), đến nay toàn tỉnh có 164 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 62,3%), 18 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí (chiếm 6,84%), 75 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí (chiếm 28,52%), 6 xã đạt 9 tiêu chí (chiếm 2,28%) và 1 huyện đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 16,53 tiêu chí/xã, tăng trên 11 tiêu chí/xã so với năm 2010.

Để đạt được mục tiêu hết năm 2016 toàn tỉnh có trên 200 xã đạt chuẩn NTM, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tỉnh tập trung chỉ đạo theo từng nhóm xã: với các xã đạt chuẩn tiếp tục giữ vững và nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí; nhóm xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2016 cần xây dựng kế hoạch, lộ trình và cân đối nguồn lực ngay từ đầu năm; đối với các xã dưới 13 tiêu chí cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ưu tiên thực hiện các tiêu chí cần ít vốn…

Trong 10 xã của huyện Đông Hưng (Thái Bình) đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) năm 2016 hiện đã có 5 xã đủ điều kiện đề nghị tỉnh xét duyệt, công nhận. Từ nay đến hết năm 2016, huyện chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền và các xã tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu của chương trình xây dựng NTM; tiếp tục phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM.

Các phòng, ban chuyên môn của huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thẩm tra các tiêu chí theo đúng Quyết định số 04 ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh Thái Bình.

Đối với các xã đăng ký về đích, huyện Đông Hưng yêu cầu tập trung cao cho việc tổ chức thực hiện, chỉ đạo hoàn thành sớm nội dung các tiêu chí theo lộ trình đã xây dựng. Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành 100% các tiểu mục, cần có cam kết hoàn thành trong thời gian sớm nhất.