TH1: HFC Việt Nam nâng sở hữu lên 21.37%

Ngày 10/09/2015, CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam đã mua 366,500 cp của CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam (HNX: TH1), nâng sở hữu lên gần 2.7 triệu cp tương đương 21.37%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam
- Mã chứng khoán: TH1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,325,153 CP (tỷ lệ 18.46%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 366,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,691,653 CP (tỷ lệ 21.37%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 10/09/2015.

Phương Thảo