Vấn nạn thông tin cá nhân của minh tinh Hoa Ngữ bị buôn bán khắp nơi

Vấn nạn thông tin cá nhân của minh tinh Hoa Ngữ bị buôn bán khắp nơi

Số điện thoại của Vương Nhất Bác bị tiết lộ. Việc mua bán thông tin cá nhân của minh tinh là chuỗi hành vi...