TCR: TB thời gian, địa điểm họp HCĐ thường niên 2008

Ngày 28/03/2008, SGDCK Tp.HCM nhận được công văn số 12-2008/CVCK-TCR của CTCP Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera thông báo về thời gian và địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 như sau: