Tây Hòa: Khôi phục, bảo tồn và phát triển 2 làng nghề truyền thống

UBND huyện Tây Hòa vừa triển khai kế hoạch khôi phục, bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn huyện năm 2024.

Mục tiêu nhằm bảo tồn và phát triển 2 làng nghề truyền thống là làng nghề đan đát Vinh Ba (xã Hòa Đồng) và làng nghề trồng dâu nuôi tằm Mỹ Thạnh Tây (xã Hòa Phong). Huyện phấn đấu 80% người lao động trong làng nghề được đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng vệ sinh an toàn lao động và kiến thức công nghệ thông tin cơ bản.

Thu nhập bình quân của lao động tăng ít nhất 1,2 lần so với năm 2023 và 100% cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường. Các làng nghề truyền thống có sản phẩm được phân hạng theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Việc bảo tồn và phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của làng nghề trên địa bàn huyện, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội khu vực nông thôn bền vững, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.

Đồng thời duy trì, phát huy giá trị nghề truyền thống và làng nghề truyền thống gắn với văn hóa, du lịch; giữ gìn tinh hoa, văn hóa bản địa; gắn sự phát triển nghề, làng nghề truyền thống với hoạt động du lịch và lễ hội truyền thống, tạo động lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

ĐỖ QUYÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/313730/tay-hoa--khoi-phuc-bao-ton-va-phat-trien-2-lang-nghe-truyen-thong.html