Tây Ban Nha lập bản đồ kho báu ở đáy các đại dương

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Những xác thuyền vận chuyển vũ trang mà người Tây Ban Nha dùng để chở vàng và bạc từ các thuộc địa ở châu Mỹ về nước trong khoảng thế kỷ XVI đến XIX hiện đang nằm ở đâu? Bộ Văn hóa Tây Ban Nha đang có kế hoạch thống kê chính xác để bảo vệ và khai thác.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/3/65697.cand