Tất cả vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân

Ðại hội lần thứ V của Ðảng, họp từ ngày 27 đến 31-3-1982 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Ðại hội, có 1.033 đại biểu thay mặt cho 1,7 triệu đảng viên. Có 47 đoàn đại biểu quốc tế dự Ðại hội.

Ðại hội lần thứ V của Ðảng, họp từ ngày 27 đến 31-3-1982 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Ðại hội, có 1.033 đại biểu thay mặt cho 1,7 triệu đảng viên. Có 47 đoàn đại biểu quốc tế dự Ðại hội.

Ðánh giá toàn diện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sau đại thắng mùa xuân 1975, Báo cáo chính trị trình bày tại Ðại hội nêu bật những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội,… đã khắc phục những hậu quả nặng nề do chiến tranh và thiên tai gây ra. Nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền nam đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề đặt ra, nền kinh tế mất cân đối nghiêm trọng, đời sống nhân dân khó khăn. Do chủ quan, nóng vội, chúng ta đã đề ra một số chỉ tiêu quá lớn, duy trì quá lâu cơ chế quản lý hành chính quan liêu bao cấp,...

Về nhiệm vụ 5 năm 1981 - 1985, Ðại hội khẳng định cần tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách nhất để ổn định và cải thiện một bước đời sống của nhân dân; phát triển và sắp xếp lại sản xuất, tiếp tục thực hiện việc phân công và phân bố lại lao động xã hội. Xây dựng cơ bản cũng phải bố trí lại cho phù hợp khả năng và theo hướng tạo điều kiện để phát huy các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có nhằm vào các mục tiêu cấp bách nhất về kinh tế - xã hội. Cải tiến công tác phân phối lưu thông, thiết lập một bước trật tự mới trên mặt trận này. Ðẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong cả nước về chế độ sở hữu, quản lý, phân phối,... Thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt, đặc biệt coi trọng tiết kiệm trong xây dựng cơ bản và sản xuất; làm tốt việc ứng dụng nhanh chóng và rộng rãi thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; đổi mới một bước hệ thống quản lý kinh tế; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, y tế phù hợp với yêu cầu và khả năng kinh tế. Bảo đảm các nhu cầu về kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ đất nước,…

Về xây dựng Ðảng, Ðại hội xác định trong 5 năm tới phải đổi mới, tạo chuyển biến sâu sắc và căn bản về công tác tư tưởng và công tác tổ chức, theo yêu cầu bảo đảm thấu suốt đường lối; nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức về mọi mặt: kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là về kinh tế. Cải tiến sự lãnh đạo của Ðảng gắn với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế và tinh giản bộ máy của Ðảng và Nhà nước. Củng cố cơ sở đảng gắn với xây dựng huyện, quận, xã, phường… Nâng cao sức chiến đấu của các cơ sở đảng, phát triển và củng cố đội ngũ của Ðảng, kiên quyết đưa những phần tử cơ hội, thoái hóa biến chất và những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Ðảng. Ðổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí đúng và bảo đảm tính kế thừa trong việc xây dựng đội ngũ cốt cán, ra sức xây dựng nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, bảo đảm sự vững vàng của Ðảng trong mọi tình thế. Giữ gìn phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất của Ðảng, thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành tự phê bình và phê bình thường xuyên trong sinh hoạt đảng.

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 116 ủy viên chính thức và 36 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên chính thức và hai ủy viên dự khuyết. Ðồng chí Lê Duẩn được bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư của Ðảng.

(Biên soạn từ Văn kiện Ðảng toàn tập)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tat-ca-vi-to-quoc-vi-hanh-phuc-cua-nhan-dan-631926/