Tất cả cơ sở khám chữa bệnh bắt buộc kê đơn thuốc điện tử trước 30/6/2023

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Theo đó, trước ngày 30/6/2023 tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đều phải áp dụng kê đơn thuốc điện tử.

Trong Thông tư mới, đã sửa đổi lại lộ trình áp dụng kê đơn thuốc bằng hình thức định tử tại các cơ sở y tế với thời hạn lùi lại nửa năm so với quy định cũ. Theo đó, các bệnh viện từ hạng 3 trở lên phải kê đơn bằng hình thức điện tử trước ngày 31/12/2022, còn với các cơ sở khám, chữa bệnh khác là trước ngày 30/6/2023.

Theo Bộ Y tế, đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy.

Bên cạnh đó, thông tư mới còn quy định về hình thức điện tử của đơn thuốc, theo đó, đơn thuốc sẽ được kê trên máy tính 1 lần và lưu trên phần mềm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đối với đơn thuốc gây nghiện (đơn thuốc "N") và đơn thuốc hướng thần, thuốc tiền chất (đơn thuốc "H") cần phải in ra cho người bệnh và lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải bảo đảm việc lưu đơn thuốc để trích xuất dữ liệu khi cần thiết.

Ngoài ra, Thông tư 04/2022/TT-BYT cũng thay thế các mẫu đơn thuốc tại thông tư trước bằng các mẫu đơn thuốc nêu tại Phụ lục ban hành kèm theo.

Các cơ sở khám, chữa bệnh khác (không phải bệnh viện từ hạng 3 trở lên) hiện đang sử dụng đơn thuốc bản giấy theo mẫu cũ thì vẫn được sử dụng tiếp những mẫu đơn bản giấy đã in cho đến ngày 30/6/2023.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2022.

Trước đó, ngày 24/2, Bộ Y tế đã có dự thảo Thông tư quy định Tiêu chí kỹ thuật đơn thuốc điện tử. Theo đó, Bộ đề xuất quy định mã đơn thuốc có chiều dài 12 ký tự (bao gồm chữ số và chữ cái) được tạo ra tự động theo cấu trúc gồm 5 ký tự đầu là mã định danh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 7 ký tự tiếp theo là mã đơn thuốc sinh ra tự động, các ký tự có thể là số từ 0-9 hoặc chữ a-z.

Dự thảo đề xuất tiêu chí kỹ thuật đơn thuốc điện tử bao gồm: Đặc tả dữ liệu đơn thuốc (cho cả dữ liệu đơn thuốc thông thường, đơn thuốc N và đơn thuốc H); chuẩn phục vụ kết nối liên thông giữa cơ sở khám chữa bệnh với hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn; chuẩn phục vụ kết nối liên thông giữa cơ sở cung ứng thuốc với hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn…

Bên cạnh đó, phần mềm quản lý cơ sở cung ứng thuốc phải tương thích với đơn thuốc điện tử và thực hiện được công tác tiếp nhận và bán thuốc theo đơn thuốc điện tử; kết xuất báo cáo đơn thuốc điện tử đã bán tới hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn và các hệ thống thông tin khác có liên quan của Bộ Y tế.

Bình An

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tat-ca-co-so-kham-chua-benh-bat-buoc-ke-don-thuoc-dien-tu-truoc-30-6-2023-post8750.html