Tập trung ưu tiên ba nhóm chính sách hỗ trợ để giảm nghèo bền vững

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Ban Chỉ đạo T.Ư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, các cấp, ngành xây dựng kế hoạch, có giải pháp phù hợp, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo đó, các bộ, ngành tiếp tục đẩy nhanh rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo, tích hợp chính sách thuộc các lĩnh vực bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, dễ theo dõi, dễ thực hiện, trong đó tập trung vào ba nhóm chính sách hỗ trợ: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về huy động vốn để bảo đảm nguồn vốn đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu đã quy định. Các địa phương có trách nhiệm bố trí đủ vốn từ ngân sách địa phương, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Tham gia tích cực, đóng góp thiết thực vào hoạt động tín dụng chính sách xã hội, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; chủ động lồng ghép nguồn lực của chương trình này với các chương trình mục tiêu khác cũng như chương trình, dự án của địa phương; nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả... Đồng thời, tập trung hỗ trợ phát triển dịch vụ xã hội cơ bản; thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm của các hộ gia đình; đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn, khuyến khích người nghèo tích cực tham gia phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.