Tập trung thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

Theo kế hoạch của UBND H.Thống Nhất, năm 2023, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện theo tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Thời gian qua, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện tiếp tục được UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch. Theo đó, các xã thực hiện NTM nâng cao đạt từ 10 đến 17/19 tiêu chí. Tổ chức trao bằng công nhận và khen thưởng cho 6 khu dân cư đạt chuẩn kiểu mẫu với tổng số tiền khen thưởng 1,6 tỷ đồng (gồm các khu dân cư: ấp Đức Long 2 của xã Gia Tân 2; ấp Tín Nghĩa, ấp Xuân Thiện của xã Xuân Thiện; ấp Lạc Sơn, ấp Nam Sơn của xã Quang Trung; ấp Nguyễn Thái Học của xã Bàu Hàm 2).

Thủy Mộc

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/trangdiaphuong/202301/tap-trung-thuc-hien-tot-cac-tieu-chi-trong-xay-dung-nong-thon-moi-3153585/