Tập trung nghiên cứu hoàn thiện mô hình Hội đồng

(HNM) - Ngày 24-3, Hội đồng Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật (LLPB VHNT) TƯ đã tổ chức kỳ họp thứ 12 với sự tham gia của đông đảo thành viên Hội đồng. GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì kỳ họp.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, thời gian qua, Hội đồng đã mở rộng hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo LLPB VHNT trong và ngoài nước; tham gia khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và đề án "Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong VHNT". Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới gồm: trình Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo TƯ đề án "Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng LLPB VHNT TƯ"; chuẩn bị bảo vệ tốt đề tài khoa học "VHNT Việt Nam trong quá trình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội"... Các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận đề án "Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng LLPB VHNT TƯ". GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng kết luận nêu rõ sẽ tổ chức hội thảo khoa học ghi nhận thêm các ý kiến sâu về đề án nói trên. Mô hình phải bảo đảm thiết thực, thực tiễn, hiệu quả, theo tinh thần hướng mạnh về đại chúng, về đời sống VHNT. Tổ chức phải gọn, tinh, phát huy vai trò đầu mối, chuyên môn hóa, cần nhiều chuyên gia sâu có khả năng tư vấn ở tầm chiến lược. *Chiều cùng ngày, Hội đồng làm việc với Bộ VH,TT&DL về việc triển khai NQ23 về "Xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới".