Tập trung chỉ đạo gieo 6.000 ha lúa sạ hàng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Từ 13 đến 21-1, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã hoàn thành 22 lớp tập huấn kỹ thuật gieo lúa sạ hàng bằng giàn kéo tay cho các chủ nhiệm HTX và hộ nông dân tiêu biểu. Ngoài ra, các huyện còn đầu tư kinh phí tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo lúa sạ hàng cho nông dân ở địa bàn có điều kiện thực hiện.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/195057