Tập huấn về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bài trừ hủ tục lạc hậu

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1576/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu.

Đối tượng tập huấn là cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại tỉnh Gia Lai.

Các nghệ nhân, già làng, Người có uy tín trong cộng đồng luôn có vai trò quan trọng trong trong công tác tuyên truyền bài trừ hủ tục lạc hậu, bảo tồn văn hóa dân tộc. Ảnh: Minh Châu

Các nghệ nhân, già làng, Người có uy tín trong cộng đồng luôn có vai trò quan trọng trong trong công tác tuyên truyền bài trừ hủ tục lạc hậu, bảo tồn văn hóa dân tộc. Ảnh: Minh Châu

Hoạt động nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, phát huy vai trò của chủ thể trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS.

Đồng thời, nâng cao nhận thức về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó vận dụng hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và Người có uy tín về công tác quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở.

Qua đó cũng trang bị kiến thức cơ bản cho đối tượng được tập huấn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu vùng đồng bào DTTS.

Lớp tập huấn sẽ phát huy vai trò của chủ thể trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS. Ảnh: Minh Châu

Lớp tập huấn sẽ phát huy vai trò của chủ thể trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS. Ảnh: Minh Châu

Lớp tập huấn dự kiến tổ chức trong quý III-2024 cho đội ngũ các nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, có 4 chuyên đề chính gồm: phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong tình hình mới.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, bài trừ hủ tục lạc hậu và xây dựng môi trường văn hóa vùng đồng bào DTTS

Công tác phòng, chống bạo lực gia đình và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; xây dựng gia đình văn hóa; giữ vững an ninh, trật tự xã hội vùng đồng bào DTTS và bảo vệ di sản văn hóa dân tộc trên môi trường không gian mạng.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tap-huan-ve-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-va-bai-tru-hu-tuc-lac-hau-post281535.html