Tập đoàn Hoa Sen: 'Mở bát' năm tài chính mới, doanh thu giảm quá nửa, lỗ sau thuế 680 tỷ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, HoSE: HSG) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý I niên độ tài chính 2022 – 2023 với kết quả tồi tệ khi lỗ sau thuế 680 tỷ đồng. Đây là quý thứ hai liên tiếp HSG lỗ rất đậm (quý liền trước đó lỗ 887 tỷ đồng).

Tập đoàn Hoa Sen: 'Mở bát' năm tài chính mới, doanh thu giảm quá nửa, lỗ sau thuế 680 tỷ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của HSG, quý I, doanh thu thuần đạt 7.916 tỷ đồng, giảm 53%; lợi nhuận gộp đạt 160 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 2,02%, giảm rất mạnh so với cùng kỳ là 12,53%.

Trong quý, doanh thu tài chính chỉ đạt 32 tỷ đồng, giảm 79%, chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá chỉ đạt 30 tỷ đồn, trong khi cùng kỳ đạt 151 tỷ đồng.

Mặc dù các loại chi phí đã giảm: chi phí tài chính đạt 113 tỷ đồng, giảm 33%; chi phí bán hàng đạt 668 tỷ đồng, giảm 45%; chi phí quản lý đạt 99 tỷ đồng, giảm 26%, song với lợi nhuận gộp quá thấp, HSG lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 689 tỷ đồng.

22 tỷ đồng lợi nhuận khác chỉ là “muối bỏ biển” nên lợi nhuận trước thuế âm 667 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 750 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 680 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 638 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của HSG đạt 15.963 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu kỳ. Tiền và tương đương tiền tăng gần 2 lần, đạt 647 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 14%, lên 1.655 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 19% xuống 5.980 tỷ đồng.

Nợ phải trả đạt 5.793 tỷ đồng, giảm 5,6% so với đầu kỳ. Nợ vay ngắn hạn đạt 2.693 tỷ đồng, giảm 34% so với đầu kỳ. Khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 69%, lên 1.759 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 10.170 tỷ đồng, giảm 6,5% so với đầu kỳ.

Lê Nguyễn

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/tap-doan-hoa-sen-mo-bat-nam-tai-chinh-moi-doanh-thu-giam-qua-nua-lo-sau-thue-680-ty-20180504224280150.htm