Tạp chí Tem Việt Nam kỷ niệm 15 năm ra số đầu

    Gốc

    NDĐT- Tạp chí Tem Việt Nam (TCTVN)– Cơ quan của Hội tem Việt Nam- sáng nay đã long trọng tổ chức kỷ niệm 15 năm ra số đầu (1993-2008).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132453&sub=134&top=43